حشره سنجاقك يكي از جيره هاي غذائي مهم به حساب مياد و حدود ٨ درصد از تغذيه قزل الا را تشكيل ميدهند. آنها بعد از ميج ها و اسكادها(ميگوي ريز)از مهمترين حشرات هستند . محل زندگي اين حشره در بركه ها و درياچه ها ميباشد. 


حشره سنجاقك يكي از جيره هاي غذائي مهم به حساب مياد و حدود ٨ درصد از تغذيه قزل الا را تشكيل ميدهند. آنها بعد از ميج ها و اسكادها(ميگوي ريز)از مهمترين حشرات هستند . محل زندگي اين حشره در بركه ها و درياچه ها ميباشد. لوازم ماهیگیری

كه از پوشش گياهي برخوردار هستند اين حشره حدود ٣ سال به صورت نيمف در كف اب به زندگي و رشد ادامه ميده زمان بيرون امدنشون از اب بهار و در أواخر تابستان و أوائل پاييز هست زماني كه به مرحله بلوغ ميرسن در كف اب جستو خيز و فعاليت بيشتري پيدا ميكنند.

انها براي رسيدن به محل هچ (بيرون آمدن از مرحله نيمف به بالغ) خودشونو به سطح آب ميرسونند و درست در زير لإيه سطح اب و حتي كمي پايينتر به سمت نيزارها و سواحل حركت ميكنند

مهاجرت انها به سمت محلهاي كه داراي پوشش گياهي هست به صورت مداوم با حركت مارپيچ دم ميباشد . اين حشره از لحاظ اندازه و رنگ بندي متنوع هستند و در رنگهاي درخشان و جذاب جلوه ايي بسيار زيبا دارند.

سنجاقک معمولی

425633033_168338_14279677767604729528 425718188_168403_14337691707666364075 425726196_168556_12577397399357071925 426023150_445_285125436781708301

نيمف سنجاقك Damsel nymph

425331022_63516_5359284363770420518 425423211_78762_15801529331126601914 426123760_28970_17442714760308877350 426240002_28279_13196445306857901146

Matching the hatch
Adult

425228649_119943_9573790662365037711

Nymph

426136926_133156_14364669036640068963 426226461_69256_17040597316030424625

Dragon fly

425625224_168294_14533025872737199661 425701905_166464_377655153665353955 426022989_466_8569144570754908188 426108256_133384_2867659887662705636 426217808_63165_16222512830066379370 426222177_132609_9944762900496925223

اين حشره هم نوعي سنجاقك هست ولي در مقايسه با سنجاقك معمولي بدني قوي تَر و بزرگتر دارد و در هنگام ايستادن تركيب باله هاش به صورت ضربدري قرار داره ولي در سنجاقكها روي هم موازي هستند:

Dragon nymph نيمف دراگون

425337985_120871_15109006734647718573 425418264_119302_10263131369817336574 425434878_63895_9845543301616800355 425702519_62388_16165470494348757005

اين حشره بيشتر در فصل تابستان أواسط فصل بالغ ميشن فقط شباهتي كه به هچ سنجاقكهاي معمولي دارن انها هم در بيرون اب از نيمف Emerge (خارج شدن بالغ از فرم نيمف) ميشوند از لحاظ شكل و رفتار و حركت كاملا متفاوت هستند انها در زمان بالغ شدن بر خلاف سنجاقكهاي معمولي كه نزديك سطح اب حركت ميكنند دراگون ها در كف درياچه ها به سمت سواحل و ني زارها حركت ميكنند كاراكتر حركتيشون مثل جت ميباشد اما منقطع مسافتهاي كوتاهي رو به صورت انفجاري جهش ميكنند و دوباره بي حركت ميشوند انها در اين زمان در بهترين و راحت ترين موقعيت شكار شدن توسط قزل آلاها هستند .
 
Matching the hatch Dragonfly
 Adult
426105938_29499_10786960121541580524425326792_119727_15048020950852025433
425702660_63843_9161772155657997837425408045_63949_4315034039930251708
 
Nymph Dragonfly:
425408547_63561_10235245219375508070 426240841_28587_15759772974374294063
426115895_29300_8210867282723403011425303993_67088_10728863700296437441

 منبع:ماهیگیری , فلای فیشینگ