« کاغذ ( Paper )

بسیاري از محصولاتی که از فیبر هاي سلولزي سـاخته شده اند اطلاق میگردد.» « مهم ترین ماده اولیه براي تهیه کاغذ یا گیاهان یکساله است و براي تهیه خمیر کاغذ از کاج – صنوبر – کاج آمریکایی و مواد دیگري مانند کاه گندم – پنبه – کتان و کاغذ باطله – الیاف – تفاله – نیشکر بعنـوان مـواد اولیـه استفاده می شود.» انواع بسته بندي کاغذي از نظر شکل الف )پاکتها ( Monarch ) که بر اساس ابعاد – اشکال – نوع – کاغذ – تعداد لایه ...... به انواع بسیار متنوعی تقسیم می شود مثل پاکت دارو- پاکت کاتالوگ – پاکت پول ب) کیفها و ساکها یا کیسه ها( Aag & Sacks ) 

انواع بسته بندي کاغذي با توجه به تعداد لایه هاي تشکیل دهنده

1. بسته هاي یک لایه نظیر پاکت نامه

2. بسته هاي چند لایه نظیر پاکت سیمان مزایاي بسته بندي کاغذي و مقوایی الف/« کاغذ از انعطاف پذیري خوبی برخوردار است .

ب/قابلیت شکل و چاپ پذیري خوبی را دارد.

3. در مقابل پاره شدن ، کشش و فشار مقاوم و محکم است.

4. کاغذ قابل بازیافت بوده و در محیط سریعا تجزیه می شود . »

5. « داراي قابلیت چاپ کاتالوگ و رنگ براي تبلیغات می باشد لذا فروش را بالا می برد

6. در هنگام تهیه کاغذ و مواد اولیه این بسته ها را می توان بصورت مقاوم به رطوبت . تهیه نمود.

7. قابلیت بسته بندي اقلام بهداشتی نظیر دستمال کاغذي را دارد.

8. مواد اولیه کاغذ ارزان بوده و از منابع طبیعی تهیه می شود

9. به منظور تهویه بسته هاي کاغذي و مقوایی با توجه به نوع محصول می توان به راحتی سوراخی تهیه نمود.

10. بسته هاي کاغذي و مقوایی تا حد زیادي در مقابل افزایش و یا کـاهش دما محصولات را محافظت مینماید.

11. به ابعاد و اشکال مختلف و به تبعیت از شکل محصول ، طریقـه عمـل و ...... می توان آنها را طراحی نمود

12. در صورت تکانها و حرکات ناشی از حمل ونقل مانع از آسیب رسیدن به محصول می شوند و در صورت برخورد محصول با بدنه بسته دچار خسارت نمی شوند.

معایب بسته بندي کاغذي و مقوایی

1. « کاغذ در مقابل نفوذ رطوبت مقاومت خوبی ندارند.

2. نفوذ گاز یا روغن از کاغذ امکان پذیر است.

3. کاغذ از قابلیت دوخت خوبی برخوردار نیست .

4. کاغذ قابلیت اشتغال بالایی داشته و به زودي آتش گرفته و آنرا منتقل می نماید.

5. در بسته بندی جامدات استفاده می شود و به منظور بسته بندي مـواد فرار و مایعات باید آنها را با پوششهاي فلزي و پلاستیکی که مستلزم هزینه است پوشاند.فروش مونوپاد

6. در صورت استفاده از چسبهاي ضعیف و غیر مقاوم گرد و غبار ، رطوبت هوا بر روي محیطهاي محلهاي اتصال اثر گذاشته و آنها را سست میکنـد. این نقطه ضعف در محصولات سنگین به ویژه در پایین بسته که محل اثـر وزن محصول است بسیار دیده می شود.»

بسته بندي پلاستیکی یا ظروف پلاستیکی

« پلاستیک ترکیباتی هستند با زنجیـره طـولانی و بوسـیله پلیمریزاسـیون ترکیبات ساده که منومر نام دارند شکل گرفته اند که به دو دسته تقسیم می شوند.

1. ترموپلاست ها

موادي هستند که با گرما نرم و در اثر کاهش حرارت سخت می شـوند . ایـن مواد بعلت داشتن خواص از قبیل مقاومت در برابر ضربه – کشش – سایش – و خراش در بسته بندي هاي مختلف استفاده می شود و در ساخت جعبـه هـاي شفاف – جواهرات – لوازم آرایش – بطري هاي بادي – جعبه ها و بشکه هـاي براي بسته بندی محصولات غذایی – روغنها- چربی ها – گازوئیل و نوشابه ها و شامپوها بکارمیرود.

 2 . ترموستها

پلاستیکهایی هستند که در اثر گرما ذوب و پس از سرد شدن مجدا تحت تاثیر گرما قرار نمی گیرند تا زمانی که در دماي بسیار بالا بسوزند این مواد از آنجاي که مقاومت خوبی دربرابر روغنها – اکسیداسیون و چربیها دارند و از طرفی بی بو و شفاف هستند لذا در کلیه صنایع – براي بسته بندي کوتاه مدت نظیر آب آشامیدنی و در مصارف بهداشتی و دارویی بکار می روند و همچنیین از انـواع مختلف ترموستها بصورت آستر و لاك جهت پوشش داخلی قوطیهـاي بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود . »

مزایا بسته بندي پلاستیکی

1 . داراي وزن مخصوص کم و قیمت نازلند

2. از قابلیت شکل پذیري بالاي در دستگاههاي اتوماتیـک بسـته بنـدي برخوردارند

3. آنها در برابر تعداد زیادي از کالا هاي بسته بنـدي شـده کـه خاصـیت اسیدي و یا قلیایی دارند مقاومند.

4. پلاستیکها به انرژي کمتري در تولید و شکل دهی نسبت به قوطی فلزي و بطري شیشه اي نیاز دارند.

5. با اضافه نمودن افزونی هاي مجاز میتوان خصوصیات پلاستیک را بهبود بخشید.»

6. « پایداري شیمیایی بالایی دارند .

7. محدویت کمتري در احتمال نشت و اثر مایعات وجود دارد.

8. سرعت تولید بالا داردند. 9. قابلیت بازیافت و استفاده مجدد جزء در موارد خاص دارند.

10. قابلیت چاپ ، تزئین و جلوه بسیار مطلوبی داردند.»

معایب بسته بندي پلاستیکی

1. « قابلیت برگشت پلاستیکها به محیط زیست بسیار بطئی و کند است و تجزیه آن مشکل در نتیجه چرخه طبیعت را برهم می زند.

2. اکثر پلاستیکها به اشعه ( UV ) خورشـید حساسـند و مشـکلاتی از قبیل شکنندگی یا بروز بیماریها را موجب می شوند. 

3. عموما از پلاستکها در دماي بالا نمی توان استفاده نمود.چاپ کاتالوگ

4. مواد افزودنی مانند پلاستیسا یزرو .... به منظور افزایش قابلیتهاي نظیر انعطاف بیشتر و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بـنفش غالبـا مشـکلاتی در بازیافت بوجود می آورد.»

5. « از معایب مهم پلاستیک این است که بعنوان مـاده کمـک کننـده در کارخانه استفاده و در هنگام تماس با مواد غذایی به مواد غذایی منتقل می شود.»خرید مونوپاد

بسته بندی فلزي یا ظروف فلزي (حلبی)

در شناخت بسته هاي فلزي عموما از دو دسته مواد استفاده می شود.

1. « مواد اولیه اي که در ساختمان اصلی ظروف بسته را تشکیل می دهد

2. موادي که نقش کمکی دارند بدین معنی که براي مقاوم نمودن بسـته در برابر خوردگی و ....... از آنها استفاده میشود. براي تولید و ساخت بسته هاي فلزي برحسب نوع کاربرد از مواد اولیه مختلفی استفاده میشود . زیرا بسته ها در کاربرد هاي متنوع داراي خـواص متفـاوت هستند . مواد اولیه مورد استفاده در بسته هاي فلزي آلومینیموم ، قلع ، آهن ،

نیکل ، روي و سرب می باشد که بصورت مواد خام معدنی بـوده کـه بعـد از استخراج و انجام فرآیند هایی تغلیظ گردیده و بهره برداري می شوند بعنوان مثال از آلومینیوم و مقدار کمی ار روي و آهن براي تهیه ظروف آشـپز خانه استفاده می شود که مقاومت زیادي در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی دارد .

براي افزایش در مقابل زنگ زدگـی در صـد منگنـز را تـا 25/1 % افـزایش میدهند. ویا صابونها و مواد پاکنند ه اسیدیته ضـعیفی هسـتند کـه از فویـل آلومینیوم استفاده میگردد. از فولاد بـراي تهیـه ظـروف و بشـکه اسـتفاده میشود.» مزایا استفاده از قوطی فلزي در بسته بندي - « اغلب آنها در مقابل ضربه هاي خارجی مقاوم هستند - قوطی هاي فلزي در مقابل درجه حرارت بالا ( استریلیزاسیون ) از مقاومت بالاي برخودار است. - مواد اولیه بسته بندي از مقاومت فوق العاده اي نسبت به نفوذ آب ، رطوبت ، نور و اکسیژن برخوردار است . - خاصیت مسموم کنندگی آن بسیار پائین است .چاپ

معایب استفاده از قوطی هاي فلزي در بسته بندي

1. در آنها پدیده خوردگی در مقایسه با مواد اولیـه بسـته بنـدي دیگـر سریعتر ایجاد می شود در اثر خوردگی تغییراتی در سطح و داخل قـوطی ایجاد می شود بخصوص هیدروژن آزاد شده در داخل قوطی منجر بـه بـاد کردگی قوطی فلزي و در نتیجه سوراخ شدن آن می شود.

2. خوردگی حاصل در قوطی فلزي می تواند باعث تغییـر رنـگ و کـاهش ویتامینهاي محتواي موجود گردد.»

لوازم جانبی اپل

الف )بسته بندي شیشه اي یا ظروف شیشه اي

 یکی از قدیم ترین ظروف بسته بندي مواد ظروف شیشه اي است در باسـتان قدیم ساخت بطریهاي شیشه اي یک صنعت مهم بشمار می رفته است

 مزایا شیشه و ظروف شیشه اي در بسته بندي کالا

- شیشه از نظر شیمیایی خنثی است به عبارتی با محتواي درون خود هـیچ واکنشی نشان نمی دهد ، طعم و مزه محصول در بسته بندی شیشه بـدون تغییر حفظ می شود. 

- شیشه غیر قابل نفوذ ،

 فاقد بو و بهداشتی می باشد.

 - ظرف شیشه اي از استحکام خوبی برخوردارند و به اشـکال ، انـدازه هـا و رنگهاي مختلف ساخته می شود 

 شیشه شفاف بوده و اجازه رویت محتواي خود را به خریدار و عرضه توسط فروشنده در فروشگاههاي زنجیره اي می دهد.ویژگی بسته بندي شیشه اي - 

« باید نیازهاي مصرف کننده نهایی را برآورده سازد - باید خصوصیاتی دارا باشد که آنرا براي عملیـات شـکل دادن مناسـب میسازد - باید با هزینه هاي تولید شود که در بازار فروش رقابت کند .» چاپ کاتالوگ

معایب شیشه و ظروف شیشه اي

- « شیشه حساس به شو کهاي حراراتی و عوامل خارجی است لـذا میـزان درصد شکستن شیشه یا ظروف شیشه اي در مقایسه با مواد اولیه بسـته هاي دیگر بالا است. - ظروف شیشه اي وزن زیادي دارد که باعث افزایش هزینه حمل ونقـل آن نسبت به انواع دیگر بسته بندي می شود. - این خطر وجود دارد که در هنگام پرنمودن محصول در ظروف شیشـه اي قسمتی از آن خرده شده به مواد غذایی انتقال یابد.» قاب موبایل

1. جلب توجه نموده و چشمگیر باشد.

2. اطلاعات مندرج روي بسته بندی باید واضح و روشن باشـد . 

اطلاعـات شامل ( نام سازنده – ترکیبات محصول – قیمت – وزن – نحوه استفاده و از همه مهم تر نقطه قوت و یژگی محصول را نشان می دهد ) .

3. ایجاد تصورات ذهنی و بصري مناسب براي مصرف کننده

4. برقراري ارتباط مناسب با محتواي داخل بسته بندي

5. بسته باید مقرون به صرفه باشد.

6. بسته باید به فروش کمک نماید ( عملکرد تبلیغاتی )

7. بسته باید بر طبق قوانین دولت و محیط زیست ساخته شود.

8. بسته باید بادوام بوده تا در برابر شرایط ناهنجار حمل ونقل مقاوم باشد.

9. بسته بندی محصولات هر کشور باید با توجه به هنجارهاي فرهنگی آن جامعه طراحی و ارائه گردد .

10. آسان باز و بسته شود یا طرز استفاده از آن براي نوبتهاي بعدي است .

11. ایجازگویی و پرهیز از طرحها و فرمها و نقوش شلوغ خسته کننده است .چاپ کاتالوگ

معایب بسته بندي

 « معایب یک بسته بندی صیحیح در مقابل محا سن آن ناچیز اسـت ولـی در یک کلام عیب بسته بندي را در افزایش هزینه تولید می دانند و از طرفی در صورت عدم بازیافت و تجزیه در محیط زیست آلودگی محیط زیست مهمترین عیب بسته بندي محسوب می گردد و در خصوص افزایش هزینه تولید با توجه در نتیجه در حین نگهداري، حمل ونقل براي بسیاري از کالاها غیـر تحملـی منجر به کاهش هزینه می گردد.»

 

بیشتر بخوانید . . .

با پیشرفت روز افزون صنایع مختلف بهداشتی ،آرایشی در کشور و در سـطح جهان و نیز رقابت چشمگیر هر کدام از شرکتها بـراي کسـب بـازار هـدف و رضایت مشتریان بـالقوه و ارائـه مارکهـاي مختلـف بـا خصوصـیات متنـوع محصولات بهداشتی و آرایشی نقش بسته بندی بعنـوان یـک معـرف کـالا مشخص می گردد . زیرا که جهان گامی به سوي سلف سرویس برمیدارد .

بیشتر بخوانید . . .

بسته بندی عبارت است از ساخت محفظی که سلامت کالاها محتواي خود را از مرحله بعد از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید و به فروش کمک می نماید - به هر محفظه اي که حاوي کالایی باشد و د رمحافظت و انتقال کالا تسهیل ایجاد نمایده بسته گویند - بسته بندي پیام تولید کننده را به خریدار می رساند و بین آنها برقرارکرده و اطلاع رسانی مینماید. - مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بسته بندي کردن را عبارت از : بستن اشیاء متفرق در یک لفاف یا در یک صندوق بیان میکند. - بسته بندي عبارت است از ساخت یا تهیه ظرف محـافظی کـه سـلامت و کالاي مظروف یا محتواي خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل ، انبارداري ،توزیع تا مصرف نهایی حفظ نمـوده و از صـدمات احتمالی فیزیکی یا شیمیایی آن جلوگیري می نماید . - بسته بندي را می توان پوششی از یک سیستم دانست که کالا نامیده مـی شود. - بسته بندي از دیدگاه PAINE یک سیستم که زمان تهیه کالا را جهت انتقال ، توزیع ، ذخیره ، خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد . - یک مفهوم تضمین کننده براي تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب یا حداقل هزینه است. - یک عمل فنی اقتصادي است که هزینه تحول کالا را به حداقل می رسـاند در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش میدهد. - امروزه بسته بندي یا ریشه کلمات PACKING یا PACKAGING و یا WARPING و یا TO PACK که اکثر لاتـین اسـت و بـه معناي حمایت کردن می آید.چاپ کاتالوگ | فروش مونوپاد

« کشور ایران به لحاظ موقعیت استراتژیکی که در منطقه دارد از دیر باز سابقه مراودات تجاري داشته و کالاها و محصولات خود را بصورت کاروانهاي حـاوي پارچه ، ادویه ، مصنوعات دستی به دیگر ممالک ارسال نموده است و بسـته بندي این نوع کالاها نوعا از بسته بندیهاي کیسه اي همانند گـونی ، چـوبی ، مانند صندوقهاي مکعب مستطیل که براي مسیرهاي طولانی مناسـب بـوده ، تشکیل شده است. صنعت بسته بندي در ایران کمتر از نیم قرن سابقه دارد در حالی که در اروپا این صنعت دو قرن پیش راه اندازي شده و امروزه درآمد هاي قابل تـوجهی را براي تولید کنند گان کالاهاي صنعتی و کشاورزي تامین می کند.» « صنعت بسته بندی در ایران با ساخت قوطی فلزي توسـط شخصـی بنـام « درخشان » در سال 1309 هجري شمسی آغاز و تاریخچه بسته بندی مـوا د غذایی را نیز با همین تاریخ مقارن می دانیم و همچنین اولین کارخانـه کاغـذ سازي در سال 1328 در کهریزك احداث شد که کاغذ هاي باطله را براي تولید کاغذ و مقوا استفاده می نماید بعد از آن تعدادي واحد تولیدي دیگر در سـایر نقاط ایران بوجود آمد . اساس صنعت کاغذ سازي در کشور برا اساس تولیـد خمیر و کاغذ شکل گرفت و سپس روز به روز کاملتر گردید. در سال 1330 اولین قوطی فلزي جهت بسته بندي روغن نباتی جامد بوسـیله دستگاههاي مدرن ساخته شد و در سال 1344 سیستم لاك زنی اتوماتیک در ایران نصب ومورد بهره برداري قرار گرفت.» 2 در حال حاضر صنایع داخلی قادر به ساخت لایه بیرونی کارتن ، کاغـذ هـاي مورد استفاده در جعبه و کاغذ هاي حفاظت شده ، لایه هـاي پلیمـري بـراي محصولات پاستوریزه و استرلیزه می باشد. « اولین کارخانه مدرن ایران در سال 1349 در هفت تپه خوزستان براي تولید کاغذ هاي تحریر با استفاده از تفاله نیشکر احداث شد. متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایـران ( چوکـا ) بـا اسـتفاده از خمیرهـاي وارداتی و خمیر هاي داخلی، کاغذ هاي کرافت و بسته بندي را تولید نمود.» مونوپاد

 

« بسته بندی ها با توجه به نوع کالا بکار رفته در آن ( کاغذ ، شیشـه ، فلـز ، پلاستیک ) داراي تاریخچه متفاوتی است ولی بطور کلی از نحوه بسته بنـدي کالاها تا 8000 سال پیش اطلاعات درستی در اختیار مانیسـت امـا تحقیقـات نشانگر آن است که از 8 قرن پیش از میلاد مسیح ، کالاها با استفاده از بسته بندي پارچه اي ( مسنوجات ) یا در ظروف گلی و شیشـه اي زمخـت حمـل و جابجا می شدند. 1550 سال پیش از میلاد بطري سازي در مصر رایج شد و همزمان با آن بـراي جابجاي ماکیان از سبد هاي بافته شده از برگ درختان خرما اسـتفاده مـیمودند . چینی هاي 200 سال پیش از میلاد از پوست درخت توت کاغذ ساخته و بشکه چوبی در یونان و رم باستان رواج داشت و براي عطر و ..... از بطـري استفاده میشد. به سبب پیشرفت صنعت شیشه سازي در سالهاهی بعد از 400 میلاد ، محصولات شیشه اي از کیفیت بالایی برخوردار بوده و با قیمت گـزاف عرضه می شوند و در این میان شیشه هاي مرغوب گرانبها تر از طلا و نقره بود . اولین بار در سال 105 میلادي در سی یانـگ چـین توسـط ( TSAI.IUN) کاغذ ساخته شد در سال 750 میلادي صنعت کاغذ سازي بـه خـاور میانـه و سپس به اروپا رسید . در سال 751 میلادي وقتی که سمرقند تصرف اعراب در آمد کارخانه کاغذ سازي آن شهر در اختیار مسلمانان قرار گرفـت . در سـال 868 میلادي اولین نشانه هاي چاپ از چینی ها باقی مانده است. در سال 1200 میلادي آهن و قلع اندود در بوهیما توسـط کـارگرانی کشـف و ساخته شد و در صنعت بسته بندي بکار رفت و 3 قرن پس از آن هنـر تهیـه برچسب و بافت ساکها ي کنفی رواج یافت . قدیمی ترین پوشش کاغذ چاپی از آندره اس برنادت در آلمان می باشد. در سال 1575 میلادي آهن سفید شناخته شد ولـی زمـان سـاخت آن در انگلیس به سال 1665 متقارن با صدور قلع به آلمان برمیگـردد و در قـرن 17 میلادي هنر کاغذ سازي به آمریکا رفت و همچنین اولین نوشابه گازدار بخاطر دسترسی به بطري محکم و چوب پنبه از شیشه در سال 1700 مـیلادي تهیـه گردید. آهن سفید در سالهاي بین 1720 تا 1730 مورد مصرف زیادي داشـت اولین قوطی فلزي با استفاده از لحیم در سال 1764 توسـط کارخانـه توتـون سازي وارد بازار گردید. استفاده از شیشه در صنعت بسته بندي کشورهاي اروپایی از قرن 18 میلادي در انگلستان شروع و همزمان با آن از جعبه هاي لحیم شده نیز براي عرضه مواد غذایی خشک استفاده میشود. در سال 1804 میلادي « نـیکلا آپـرت» نگهدار ي مواد غذایی را به روشهاي دودي کردن ، خشک کردن و بسته بندي کمپوت و کنسرو در مرحله اول با استفاده از ظـروف شیشـه اي و سـپس در قوطی هاي فلزي ابداع نمود. در اواخر قرن 18 میلادي ساخت جعبه هاي کاغذي ، کارتن هاي چاپ شـده ، عرضه کوکاکولا و پپسی کولا در بطري هاي شیشه اي رواج یافت. توسعه صنعت پلاستیک به سـال 1843 بـر مـی گـردد وقتـی کـه دکتـر MONTGOMERIE جراح آفریقاي جنوبی گزارش داد با استفاده از ماده اولیه کائو چو GUTTA PERCHA دسته خوبی می تـوان بـراي چـاقو ساخت و بعد از آن شرکت GUTTA PERCHA تاسیس شد و جوهر دان و توپ بیلیارد نیزتهیه گردید استفاده از پلاستیک از سال 1909 میلادي پس از تلاش دکتر هندریک بیگلند آغاز گردید و اسـتات سـلولزي بـراي مصـارف عکاسی بدست آمد و همچنین با کلیت تهیه که اولین رزین مصنوعی و شروع صنعت پلاستیک مصنوعی بود. در سال 1907 بشکه ها ي فولاد بعنوان جایگزینی براي بشکه هـاي چـوبی و استوانه اي ابداع شد و استفاده از پلاستیک تجاري از سال 1909 میلادي آغاز گرید. از دهه 1930 به بعد استفاده از پلاستک در صـنعت بسـته بنـدي رواج یافت . دربهاي پلاستیکی براي مصارف لوکس عرضه و پلی استر توسط انگلـیس هـا کشف بعد از جنگ جهانی دوم 1945 استفاده از مواد پلاستیکی بطور معمـول در صنایع بسته بندي مواد غذایی گسترش یافت که انقلاب نـوین در صـنعتبسته بندی نامیده میشود. نخسـتین بسـته بنـدي سـاخته شـده از فویـل آلومینیوم در سال 1950 به بازار آمد و 8 سال بعد قـوطی آلومینیـومی نیـز طراحی و یه علت داشتن مزایایی از قبیل حمل و نقل آسـان و مقاومـت در برابر تغییرات شیمیایی به سرعت رواج یافت. در اواخر دهه 1970 میلادي شیشه براي مصارف گران قیمت و در دهه 1990 به دلیل قابلیت بازیافت مورد توجه بیشتري یافت و بسته بندي هاي کاغـذي در دهه 1990 به علت گرایش به حفظ محیط زیست نیز گسـترش یافتـه وبهـره برداري از بسته هاي فلزي روز به روز کمتر شد. گزارش شده است که در اروپا و آمریکا استفاده از قوطی هاي فلزي در مورد مواد غذایی کنسـروي کـاهش چشمگیري یافته است. از محصولاتی که هزینه هاي بسته بندي آنهـا نـاچیز است می توان از ماشینهاي اداري 1/4 % ، قطعات خود کار 5% نـام بـرد . در خصوص کالاهایی که با ارزشند و محافظت آن از اهمیت زیادي برخوردار است هزینه بسته بندي افزایش میبابد بعنوان مثال هزینه بسته بندي مواد غـذایی 21% ، داروها 26% ، لوازم آرایشی 36% ، گرانترین بسته بندي صـابونی 50% و خمیر دندان 70 % قیمت فروش می باشد.» خرید مونوپاد